CALENDARCHIRYAKU DOJO
Adults - Tienen

Start new season

05/09/2022

Month of the sportsclub

05/09/2022

Month of the sportsclub

07/09/2022

No training

31/10/2022

History

Casual clothes - online (Zoom)

02/11/2022

Video-evening

Casual clothes - online (Zoom)

07/11/2022

Amatsu Tatara

Casual clothes - online (Zoom)

09/11/2022

Bojutsu

Hanbo + Bo

30/11/2022

Last training of 2022 (Bonenkai)

21/12/2022

No training

26/12/2022

No training

28/12/2022

No training

02/01/2023

Annual Meeting

Casual clothes

04/01/2023

1st training of 2023 (Hatsugeiko)

09/01/2023

Dinner (Kagami-Biraki)

14/01/2023

Spring-cleaning

25/03/2023

Bojutsu (Takamatsu Sensei)

Hanbo + Bo

29/03/2023

Bikenjutsu

Bokken + Iai-To

05/04/2023

No training

10/04/2023

Koryu Karate

12/04/2023

No training

01/05/2023

No training

29/05/2023

35 years Chiryaku Dojo Belgium

25/06/2023

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika-Tabi

07/2023

Street-survival

Casual clothes

05/07/2023

Chugoku Kenpo

12/07/2023

No training

08/2023


SHIRAHA DOJO
Youth - Tienen

Start new season

03/09/2022

Month of the sportsclub

10/09/2022

No training

29/10/2022

Online training (Zoom)

05/11/2022

Online training (Zoom)

12/11/2022

Saint-Nicholas

03/12/2022

Last training of 2022

17/12/2022

No training

24/12/2022

No training

31/12/2022

1st training of 2023

07/01/2023

No training

25/02/2023

Spring-cleaning

25/03/2023

No training

08/04/2023

No training

24/06/2023

35 years Chiryaku Dojo Belgium

25/06/2023

Outdoor-training

07/2023

No training

08/2023


TETSUKABUTO DOJO
Adults - Hoegaarden

Start new season

01/09/2022

No training

03/11/2022

Last training of 2022 (Bonenkai)

22/12/2022

No training

29/12/2022

Annual Meeting

Casual clothes

04/01/2023

No training

05/01/2023

1st training of 2022 (Hatsugeiko)

12/01/2023

Dinner (Kagami-Biraki)

14/01/2023

No training

23/02/2023

Spring-cleaning

25/03/2023

No training

06/04/2023

No training

13/04/2023

No training

18/05/2023

35 years Chiryaku Dojo Belgium

25/06/2023

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika Tabi

07/2023

No training

08/2023