CALENDARCHIRYAKU DOJO
Adults - Tienen

Start new season

04/09/2023

Month of the sportsclub

04/09/2023

Month of the sportsclub

11/09/2023

Last training of 2023

18/12/2023

No training

25/12/2023

No training

01/01/2023

Annual Meeting

Casual clothes - via Zoom

04/01/2024

1st training of 2024 (Hatsugeiko)

08/01/2024

Spring-cleaning

16/03/2024

No training

01/04/2024

No training

20/05/2024

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika-Tabi

07/2024

Chugoku Kenpo

22/07/2024

Hankyujutsu

Bowshooting

29/07/2024

No training

08/2024


SHIRAHA DOJO
Youth - Tienen

Start new season

02/09/2023

Month of the sportsclub

02/09/2023

Month of the sportsclub

09/09/2023

No training

04/11/2023

No training

11/11/2023

Saint-Nicholas

09/12/2023

Last training of 2023

16/12/2023

No training

23/12/2023

No training

30/12/2023

1st training of 2024

06/01/2024

No training

17/02/2024

Spring-cleaning

16/03/2024

No training

06/04/2024

Outdoor-training

07/2024

No training

08/2024


TETSUKABUTO DOJO
Adults - Hoegaarden

Start new season

07/09/2023

Month of the sportsclub

07/09/2023

Month of the sportsclub

14/09/2023

No training

02/11/2023

History

Casual clothes

09/11/2023

Video-evening

Casual clothes

23/11/2023

Last training of 2023 (Bonenkai)

21/12/2023

No training

28/12/2023

Annual Meeting

Casual clothes - via Zoom

04/01/2024

1st training of 2024 (Hatsugeiko)

11/01/2024

No training

15/02/2024

Bojutsu

Hanbo - Jo - Bo

29/02/2024

Bikenjutsu

Bokken - Iai-To

07/03/2024

Spring-cleaning

16/03/2024

Amatsu Tatara

Casual clothes - via Zoom

21/03/2024

No training

04/04/2024

Street-Survival

Casual clothes

18/04/2024

Koryu Karate

02/05/2024

History

Casual clothes - via Zoom

09/05/2024

No training

06/06/2024

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika Tabi

07/2024

No training

08/2024