CALENDAR

CHIRYAKU DOJO

Adults - Tienen

Start new season

02/09/2019

Month of the sportsclub

09/09/2019

Month of the sportsclub

11/09/2019

No training

28/10/2019

No training

30/10/2019

No training

11/11/2019

Bojutsu
Hanbo + Bo

27/11/2019

Last training of 2019 (Bonenkai)

23/12/2019

No training

25/12/2019

No training

30/12/2019

No training

01/01/2020

Annual Meeting

Casual clothes

06/01/2020

1st training of 2020 (Hatsugeiko)

08/01/2020

Dinner (Kagami-Biraki)

11/01/2020

No training

24/02/2020

Bikenjutsu

Bokken + Iai-To

25/03/2020

Spring-cleaning

28/03/2020

Bojutsu (Takamatsu Sensei)

Hanbo + Bo

01/04/2020

No training

06/04/2020

No training

08/04/2020

No training

13/04/2020

No training

15/04/2020

Video-evening

Casual clothes

22/04/2020

Training with Bogu

29/04/2020

Koryu Karate

13/05/2020

Street Survival

Casual clothes

20/05/2020

Amatsu Tatara

Casual clothes

27/05/2020

No training

01/06/2020

History

Casual clothes

03/06/2020

No training

22/06/2020

No training

07/2020

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika-Tabi

08/2020

Chugoku Kenpo

12/08/2020

SHIRAHA DOJO

Youth - Tienen

Start new season

07/09/2019

Month of the sportsclub

14/09/2019

No training

12/10/2019

No training

02/11/2019

No training

09/11/2019

Saint-Nicholas

07/12/2019

Last training of 2019

21/12/2019

No training

28/12/2019

1st training of 2020

04/01/2020

No training

29/02/2020

Spring-cleaning

28/03/2020

No training

11/04/2020

No training

18/04/2020

No training

07/2020

Outdoor-training

08/2020

TETSUKABUTO DOJO

Adults - Hoegaarden

Start new season

05/09/2019

No training

31/10/2019

No training

14/11/2019

Last training of 2019 (Bonenkai)

19/12/2019

No training

26/12/2019

No training

02/01/2020

Annual Meeting

Casual clothes

06/01/2020

1st training of 2020 (Hatsugeiko)

09/01/2020

Dinner (Kagami-Biraki)

11/01/2020

No training

27/02/2020

Spring-cleaning

28/03/2020

No training

09/04/2020

No training

16/04/2020

No training

21/05/2020

No training

07/2020

Outdoor-training

Keiko-Gi + Jika-Tabi

08/2020