LESGEVERS

RENSHI FILIP POFFE

• 5e Dan Ninpo Taijutsu
• 5e Dan Ju-Jutsu

Chuden Menkyo
• Asayama Ichiden Ryu Taijutsu

Shoden Menkyo (Mokuroku)
• Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu

Shoden Menkyo
• Amatsu Tatara Bumon Shumon
• Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
• Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu
• Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
• Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
• Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
• Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Shoden Kukishin Ryu Hanbojutsu
• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 2e Kyu Bikenjutsu
• 9e Kyu Koryu Karate

• Genbukan lid sinds 1988
• Persoonlijke leerling van Tanemura Soke
• Persoonlijke leerling van Kyoshi Guy Aerts
• Chief Dojo-Cho van Chiryaku Dojo/Shiraha Dojo/Tetsukabuto Dojo
• Voorzitter en Secretaris van Chiryaku Dojo Belgium vzw
• European Tai-Kai Organizer (Staff)
• Voormalig Honbu Dojo Belgium & Holland (Takao Shibu) Instructor
• Voormalig Amatsu Tatara Ring Director (2000-2005)
• Voormalig Genbukan Honbu Website Forum-moderator
• Veiligheidsagent licentie houder
• Legerdienst volbracht in 1991


PIETER THIJS

• 3e Dan Ninpo Taijutsu
• 3e Dan Ju-Jutsu

Shoden Menkyo
• Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu
• Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
• Asayama Ichiden Ryu Taijutsu
• Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
• Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

Shodan Kirigami
• Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
• Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 5e Kyu Bikenjutsu

• Genbukan lid sinds 2002
• Persoonlijke leerling van Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho van Tetsukabuto Dojo
• Instructor van Chiryaku Dojo
• Ondervoorzitter en Penningmeester van Chiryaku Dojo Belgium vzw
• Master Wijsbegeerte


AXEL BOETS

• 1e Dan Ninpo Taijutsu
• 1e Dan Ju-Jutsu

Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
• Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• 8e Kyu Bikenjutsu

• Genbukan lid sinds 2009
• Persoonlijke leerling van Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho van Shiraha Dojo
• Instructor van Chiryaku Dojo
• Commissaris van Chiryaku Dojo Belgium vzw

• 2e Kyu Aikido


DANNY MEEUWENS

• 1e Dan Ninpo Taijutsu
• 5e Kyu Ju-Jutsu

• Genbukan lid sinds 2009
• Persoonlijke leerling van Renshi Filip Poffé
• Instructor van Chiryaku Dojo