LESGEVERS

RENSHI FILIP POFFE

• 5e Dan Ninpo Taijutsu
• 5e Dan Ju-Jutsu

• Chuden Menkyo
Asayama Ichiden Ryu Taijutsu

• Shoden Menkyo (Mokuroku)
Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu

• Shoden Menkyo
Amatsu Tatara Bumon Shumon
Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Shoden Kukishin Ryu Hanbojutsu
• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 2e Kyu Bikenjutsu
• 9e Kyu Koryu Karate

• Genbukan lid sinds 1988
• Persoonlijke leerling van Tanemura Soke
• Persoonlijke leerling van Kyoshi Guy Aerts
• Chief Dojo-Cho van Chiryaku Dojo/Shiraha Dojo/Tetsukabuto Dojo
• Voorzitter en Secretaris van Chiryaku Dojo Belgium vzw
• European Tai-Kai Organizer (Staff)
• Voormalig Honbu Dojo Belgium & Holland (Takao Shibu) Instructor
• Voormalig Amatsu Tatara Ring Director (2000-2005)
• Voormalig Genbukan Honbu Website Forum-moderator
• Veiligheidsagent licentie houder
• Legerdienst volbracht in 1991


PIETER THIJS

• 2e Dan Ninpo Taijutsu
• 3e Dan Ju-Jutsu

• Shoden Menkyo
Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu
Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
Asayama Ichiden Ryu Taijutsu
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Shodan Kirigami
Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 8e Kyu Bikenjutsu

• Genbukan lid sinds 2002
• Persoonlijke leerling van Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho van Tetsukabuto Dojo
• Instructor van Chiryaku Dojo
• Ondervoorzitter en Penningmeester van Chiryaku Dojo Belgium vzw
• Master Wijsbegeerte / Bachelor Fiscaliteit


AXEL BOETS

• 1e Dan Ninpo Taijutsu
• 1e Dan Ju-Jutsu

• Shoden Menkyo
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Genbukan lid sinds 2009
• Persoonlijke leerling van Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho van Shiraha Dojo
• Instructor van Chiryaku Dojo
• Commissaris van Chiryaku Dojo Belgium vzw

• 2e Kyu Aikido