INSTRUCTORS

RENSHI FILIP POFFE

• 5th Dan Ninpo Taijutsu
• 5th Dan Ju-Jutsu

• Chuden Menkyo
Asayama Ichiden Ryu Taijutsu

• Shoden Menkyo (Mokuroku)
Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu

• Shoden Menkyo
Amatsu Tatara Bumon Shumon
Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
Tenshin Hyoho Kukishin Ryu Jujutsu
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Shoden Kukishin Ryu Hanbojutsu
• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 2nd Kyu Bikenjutsu
• 9th Kyu Koryu Karate

• Genbukan member since 1988
• Personal student of Tanemura Soke
• Personal student of Kyoshi Guy Aerts
• Chief Dojo-Cho of Chiryaku Dojo/Shiraha Dojo/Tetsukabuto Dojo
• Chairman and Secretary of Chiryaku Dojo Belgium vzw
• European Tai-Kai Organizer (Staff)
• Former Honbu Dojo Belgium & Holland (Takao Shibu) Instructor
• Former Amatsu Tatara Ring Director (2000-2005)
• Former Genbukan Honbu Website Forum-moderator
• Security-guard license holder
• Military service done in 1991


PIETER THIJS

• 2nd Dan Ninpo Taijutsu
• 3rd Dan Ju-Jutsu

• Shoden Menkyo
Hontai Takagi Yoshin Ryu Jujutsu
Hontai Kijin Chosui Ryu Kukishinden Daken-Taijutsu
Asayama Ichiden Ryu Taijutsu
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Shodan Kirigami
Togakure Ryu Ninpo (Tanemura-Ha)
Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Sho-Kyu Kukishin Ryu Bojutsu
• 8th Kyu Bikenjutsu

• Genbukan member since 2002
• Personal student of Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho of Tetsukabuto Dojo
• Instructor of Chiryaku Dojo
• Vice-Chairman and Treasurer of Chiryaku Dojo Belgium vzw
• Master philosophy / Bachelor accountancy


AXEL BOETS

• 1st Dan Ninpo Taijutsu
• 1st Dan Ju-Jutsu

• Shoden Menkyo
Daito Ryu Aiki-Jujutsu (Yamamoto-Ha)
Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu
Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu (Tanemura-Ha)

• Genbukan member since 2009
• Personal student of Renshi Filip Poffé
• Dojo-Cho of Shiraha Dojo
• Instructor of Chiryaku Dojo
• Commissioner of Chiryaku Dojo Belgium vzw

• 2nd Kyu Aikido